03.2024 - Модернизация на съществуваща Автоматизирана система за отчетност на данъчен склад (АСО на ДС) в "БПР" ЕООД - Подмяна на хардуерна конфигурация, Операционна система, Свързаност с обновена нивомерна система DeltaV.
09.2023 - Обновяване на съществуваща система за енергиен мениджмънт в ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕАД към 15-минутни интервали, и стартиране в тестови режим.
08.2023 - Реализиран проект за обмен на данни между автоматичните системи за извършване на СНИ на ГГИ и информационната система на ИАОС, в изпълнение на чл. 49, ал.2 от Наредба №6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници в „ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕАД, ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3".
02.2023 - Завършен проект по създаване на Приложен софтуер за СНИ на 7 енергоблок на „ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕАД и интегриране в цялостната система за мониторинг на екологични параметри в централата.
април - ноември 2022 - Проект по модернизация на АСУТП МИК5000 ( DCS система) на 2-ри Енергоблок на "ТЕЦ Марица Изток 2 " - подмяна на операторски станции и сървър, видео стена и комуникационно оборудване, миграция на системен н базов софтуер Mic5kUserPack.
март-юни 2022 - Завършени Етап 1 и Етап 2 от проект "Модернизация на система за Непрекъснати измервания в ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" - подмяна на измервателна и комуникационна апаратура.
08.2021 - Завършена е актуализация на СНИ (Система за непрекъснати измервания на емисиите) във връзка с влизане в сила на решение (ЕС)2017/1442 за НДЕ/НДНТ-СЕН в ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово", ТЕЦ "Марица Изток 2", ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3".
08.2021 - Завършен проект по създаване на Приложен софтуер за СНИ на 8 енергоблок на „ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕАД и интегриране в цялостната система за мониторинг на екологични параметри в централата.
07.2021 - Завършен проект в „ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕАД за интегриране на информация в реално време от електронни везни на ГТЛ 9А и ГТЛ 9Б в информационната система на АСУТП, базирана на SCADA МИК 5000 Се.
03.2020 - Разработена и внедрена в експлатация система за предсказване на емисии на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" за 48 часа напред във времето, базирана на планираното натоварване, спиране или пускане на енергоблокове.
Модулът подава данни към Система за ранно предупреждение за района на енергиен комплекс "Марица Изток".
01.2020 - Разработена и внедрена в експлатация система за предсказване на емисии на ТЕЦ " КонтурГлобал Марица Изток 3" за 48 часа напред във времето, базирана на планираното натоварване, спиране или пускане на енергоблокове.
Модулът подава данни към Система за ранно предупреждение за района на енергиен комплекс "Марица Изток".
12.2019 - Разработена и внедрена в експлатация система за предсказване на емисии на ТЕЦ "Марица Изток 2" за 48 часа напред във времето, базирана на планираното натоварване, спиране или пускане на енергоблокове.
Модулът подава данни към Система за ранно предупреждение за района на енергиен комплекс "Марица Изток".
11.2019 - Завършен е проект по ИНТЕГРАЦИЯ НА СИГНАЛИ ОТ 8-ми ЕНЕГРГОБЛОК В ОБЩОСТАЦИОННАТА МРЕЖА В ТЕЦ "Марица Изток 2", след ремонт на Котел12 с цел редуциране на азотни оксиди.
06.2019 - Завършен е проект СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ПСБОВ Палфингер Продукционстехник България, с. Тенево.
09.2018 - Завършен е проект по интеграция на данни (2500 параметри) и визулизация на текущи и архивни данни от сероочистващи инсталации на енергоблокове 7 и 8 след подмяна нa DCS ситемата за управление.Всички системи за непрекъснати измервания в ТЕЦ "Марица Изток 2" са интегрирани в общостационната мрежа и SCADA МИК5000.
10.2018 - Интеграция на данни от измервателна станция в Мини "Марица Изток" за измерване на имисии на SO2, NO, NO2, Nox в района на централата в общостационната мрежа на ТЕЦ "Марица Изток 2".
11.2018 - Завършен е проект „Разработване и въвеждане в експлоатация на Програмен модул "Регистратор на димен газ в байпасни комини на блокове от 1 до 8“ на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за контрол на емисии на димни газове през байпасни комини на централата
10.2018 - Във връзка с модернизация на СРП (Система за Ранно Предупреждение ) е разработена и внедрена система за предсказване на Емисии на вредни газове в „ТЕЦ Марица Изток 2“
07.2018 - Успешно завършване на процедурата по сертификация, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015.
06.2018 - Разширение на СЕМ (Система за Енергиен Мениджмънт в реално време) за работа с променлив Товаров График в „ТЕЦ Марица Изток 2“
02.2018 - Завършен е мащабен проект по модернизация и разработка на софтуер за СНИ (Системи за Непрекъснати Измервания ) на СОИ 12, СОИ34, СОИ56, СОИ7 и СОИ8 според измененията на Нормативната Уредба.
09.2017 - Подмяна на Операторска Станция на DCS MIC4000 с ОС от МИК5000 за управление на ПК3/4 на ОЦ "Юг"- EVN Пловдив
09.2017 - Разширение на Система за Контрол на Измервателни уреди/СКИУ/ на АСК-БУЛ"ЕООД, гр. Мездра
08.2017 - ТЕЦ " КонтурГлобал Марица Изток 3" -Модернизация на СНИ на СОИ12 и СОИ34, добавяне на сигнали за състояние на Байпасни клапи, софтуерен модул за отчет на димни газове през Байпасни Комини;
05.2016 - Проект, свързан с реконструкция на Енергоблок 2 и Енергоблок 6 на „ТЕЦ Марица Изток 2“ за намаляване на съдържание на Nox изходящи димни газовове от котлите;
10.2016 - Разширение на Системата за енергиен мениджмънт в реално време (СЕМ) на „ТЕЦ Марица Изток 2“;
12.2016 - Проект РЕМИТ за интегритет и прозрачност на енергийни пазари, публикуване на сайта на „ТЕЦ Марица Изток 2“ в реaлно време на оперативни данни за производство, ремонти и разполагаемост на мощности;
07.2016 - Разширение на гамата OPC Servers на МИК-5000 SCADA - Modbus TCP/IP DA OPCServer.
07.2015 - Прехвърляне на БПО на ОМС03 (специализирана работна станция от МИК4000 DCS за Диспечерско управление" от МИК4000 на работна станция от МИК5000 при запазване на пълна съвместимост и функционалност;
02.2015 - Проект - Подмяна на информациона система и електронно табло на станция за измерване на вредни газове в с. Полски Градец, трансфер на данни към мрежата на „ТЕЦ Марица Изток 2“ и РИОС Стара Загора
04.2015 - Завършен е проект по интеграция на данни от Енергоблок 7 (2350 параметри)след подмяна на DCS системата за управление. Всички DCS системи за управление на Енергоблоковете в ТЕЦ "Марица Изток 2" са интегрирани в общостационната мрежа и SCADA МИК5000;
03.2015 - Изградена е Система за енергиен мениджмънт в реално време на произведената нетна и брутна енергия от енергоблоковете на централата.
01.2014 - Разширение на Система за Непрекъснати Измервания (СНИ) в ТЕЦ " КонтурГлобал Марица Изток 3" с цел включване на допълнителни измервания.
06.2014 - Проектиране , изработка и внедряване на Система за наблюдение на локална пречиствателна станция на отадни води на фирма "Аладин Фоодс", гр. Съединение.
09.2013 - Завършен е проект по реинжeнeринг на системата за непрекъснати измервания(СНИ) в ТЕЦ "Марица Изток 2" на сероочистващи инсталации на енергоблокове 1, 2, 3 и 4. Всички системи за непрекъснати измервания в ТЕЦ "Марица Изток 2" са базирани на система MIC5000Ce.
08.2013 - Завършен е проект по реинженеринг на системата за непрекъснати измервания(СНИ) в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", във връзка с модернизация на газанализатори.
04.2012 - Проучване, проектиране/част ЕЛ., КИПиА, Комуникационна, Информационна/, изработка и инсталиране на Система за Контрол на Измервателни уреди/СКИУ/ на БРП ЕООД, гр. Плевен
04.2012 - Проучване, проектиране/част ЕЛ., КИПиА, Комуникационна, Информационна/, изработка и инсталиране на Система за Контрол на Измервателни уреди/СКИУ/ на «ПОЛИСАН»АД, гр.Русе»
04.2012 - Проучване, проектиране/част ЕЛ., КИПиА, Комуникационна, Информационна/, изработка и инсталиране на Система за Контрол на Измервателни уреди/СКИУ/ на АСК-БУЛ"ЕООД, гр. Мездра
05.2012 - Завършен е проект по интеграция на данни от мокри комини на Сероочистващи инсталации 5 и 6 към общостационната мрежа на ТЕЦ "Марица Изток 2" и пренос на данни към системата за ранно предупреждение. Изградена е система за система за непрекъснати измервания(СНИ) на енергоблокове 5 и 6.
02.2012 - Завършен е проект по реинженеринг на МИК5000 SCADA система за Температурен контрол на 6 Генератор на ТЕЦ "Марица Изток 2" във връзка с подмяната на генератора.
01.2012 - Завършен е проект по реинженеринг на МИК5000 SCADA система за Температурен контрол на 8 Генератор на ТЕЦ "Марица Изток 2" във връзка с подмяната на генератора.
10.2011 - Разширение на Система за Непрекъснати Измервания (СНИ) в ТЕЦ " КонтурГлобал Марица Изток 3" с цел включване на допълнителни измервания.
05.2011 - Въвеждане във експлоатация на централизирана система за мониторинг и управление на климатични системи и системи за сградна автоматизация в търговски център "Сити Център - Стара Загора", базирана на MIC 5000 - UserPack
01.2011 - Завършена е модернизацията на система МИК-5000Ce за управление на 8 Енергоблок на ТЕЦ "Марица Изток 2".
07.2010 - Завършена е модернизацията на система МИК-5000Ce за управление на 6 Енергоблок на ТЕЦ "Марица Изток 2".
08.2010 - Успешно завършване на процедурата по сертификация, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008.
01.2010 - Офисът на фирмата е преместен на адрес: ж.к Младост 1, ул. "Йерусалим" №1 (Бившата сграда на Мобиком).
04.2009 - Завършен е проект по интегриране на 1500 параметъра от новоизградените сероочистващи инсталации - СОИ 1-2 и СОИ 3-4 в общостационната система на ТЕЦ "Марица Изток 2".
03.2009 - Инсталирана е система МИК-5000Се SCADA в информационния център на РИОСВ - Стара Загора, като част от системата за ранно предупреждаване за опасност от екологично замърсяване на територията на Старозагорски окръг.
11.2008 - Разширение на Система за Непрекъснати Измервания (СНИ) в ТЕЦ " КонтурГлобал Марица Изток 3", измерване и мониторинг на параметри на димни газове.
07.2008 - Модернизация на система за управление МИК-4000 на обект "ПВГ" - Лукойл Бургас.
02.2008 - Разширение на Система за Непрекъснати Измервания (СНИ) в ТЕЦ "Марица Изток 3" след включване на 3ти Енергоблок в експлоатация.
01.2008 - Завършен е проект по функционално разширение на базисния контролер (БМС) системата МИК-5000Ce.
08.2007 - Разширение на Система за Непрекъснати Измервания (СНИ) в ТЕЦ "Марица Изток 3" след включване на 2ри Енергоблок в експлоатация.
07.2007 - Разширение на гамата OPC Servers на МИК-5000 SCADA - HART DA OPCServer.
12.2006 - Завършена е модернизацията на система МИК-5000Ce за управление на 2 Енергоблок на ТЕЦ "Марица Изток 2".
10.2006 - Завършено е внедряване на система МИК-5000 (Операторска станция и два базисни контролера) за температурен контрол на Генератор 8 на ТЕЦ "Марица Изток 2".
09.2006 - Завършено е внедряване на система МИК-5000 (Операторска станция и два базисни контролера) за температурен контрол на Генератор 6 на ТЕЦ "Марица Изток 2".
06.2006 - Интегрирана е система за непрекъснати измервания (СНИ) в "Марица Изток 3" на базата на МИК-5000Ce.
06.2006 - Завършване на проект по включване на ТЕЦ "Марица Изток 2" в система за ранно предупреждаване за опасност от екологично замърсяване на територията на Старозагорски окръг.
01.2006 - Внедрен е в производството МИК 425 - модул "Цифрови изходи" с диагностика за състоянието на изхода и линиите.
01.2006 - Завършено е внедряване на система МИК-5000 (Операторска станция и два базисни контролера) за температурен контрол на Генератор 6 на ТЕЦ "Марица Изток 2".
11.2005 - Внедрен е в производството МИК 415 - модул "Цифрови входове" с постоянно проследяване състоянието на линиите.
06.2005 - Изграждане на система за непрекъснати измервания (СНИ) на ТЕЦ Девня.
03.2005 - Интегрирани са измервателни станции за измерване на замърсяването на въздуха ЕКО 1 и ЕКО 2 в общостационната мрежа на ТЕЦ "Марица Изток 2".
01.2005 - Внедрен е в производството МИК 109К - дублиран процесорен модул за БМС на МИК-5000Ce.
01.2005 - Завършване на проект - Mimic Expert-графически редактор с разширени възможности върху .NET платформа.
09.2004 - Завършена е процедура по внедряване на система за непрекъснати измервания (СНИ) на Комин 2 с общостационната мрежа на ТЕЦ "Марица Изток 2".
08.2004 - Успешно завършване на процедурата по сертификация, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2000.
04.2004 - Завършване на II етап от системната интеграция в ТЕЦ "Марица Изток 2", обхващащ енергоблокове 6 и 7.
11.2003 - Получена грамота от фондация "Конрад Аденауер", за принос в развитието на информационните технологии в България.
10.2003 - Успешно завършване на I етап от внедряването на система МИК-5000-SCADA в ТЕЦ "Марица Изток 2", посредством реализиране на интеграционен проект, обхващащ енергоблокове 5 и 8.